Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

V Pevnosti 13/4, Praha 2, IČO: 62933744, č.ú.: 2109512498/2700 UniCredit Bank

Pro partnery

Naše činnost klade velké nároky na finanční a materiální zabezpečení. Hlavní výdaje jsou na krytí dopravy (na tréninky, závody, soustředění, organizace akcí) a zajištění kvalitních sportovních potřeb (oblečení, obuvi, spec. náčiní). Většina našich sportovců je na spodní sociální úrovni, a proto se nemohou finančně podílet na zakoupení sportovního vybavení. Z výše uvedených důvodů je úkolem SC JÚ Praha zabezpečit podmínky ke sportování zdravotně postižených.

Všem dárcům a partnerům děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.

Nabídka možností podpory


Formou daru – finanční částky nebo věcného daru:

– hodnota věcného daru bude vyčíslena v darovací smlouvě
– pro dárce možnost odečtu do 5% z daňového základu dárce (právnická osoba),
   10% pro fyzické osoby
– dar již pro nás nepodléhá zdanění

Formou smlouvy o reklamě:

– pro partnera se jedná o nákladovou položku v plné výši poskytnuté částky
– na naší straně podléhá částka dani z příjmu právnických osob

Formou smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění:

– ve stejné hodnotě jako je vyčíslena cena produktu (služby) poskytneme reklamu
– faktury ve stejné výši budou vyrovnány zápočtem
– z naší strany podléhá vyčíslená částka dani z příjmu právnických osob

Prezentace dárců a partnerů

– zveřejnění na webových stránkách a sociálních sítí
– v případě daru vázaného ke konkrétní akci, např. Mistrovství republiky, vyhlášení
   nejlepších sportovců, … , poděkování během akce, uvedení v propagačních
   materiálech k akci a umístění loga na akci
– inzerce v médiích dle aktuální situace